Bản tin tháng TV2

HOẠT ĐỘNG PECC2

CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG

GÓC NHÌN CÔNG SỞ

Chỉ đạo: Ban Tổng giám đốc PECC2
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển
Liên hệ Ban biên tập
Email: an.pt@pecc2.com

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2